ISP-Aurangabad Squash Tournament

 

At Nath Valley School, Aurangabad 2011

   

From L to R : Kalyan Gadekar, Mr. Yaswant Bhaskar (I.T), Mrs. Bhaskar, Aishwarya Singtamkar, Asad Razvi Shailesh Vyas, Sunil Dawkar and Rohidas Gadekar